Välkomna till årsmöte 19/2!

Varmt välkomna till årsmöten och talarkväll för: Katarinamoderaterna, Sofiamoderaterna, Mariamoderaterna, Högalidsmoderaterna, Sjöstadsmoderaterna och Moderaterna i Enskede-Årsta

Vi bjuder på lättare förtäring och dryck.

Datum: Tisdag den 19 februari 2019
Tid: Kl. 18.00
Plats: Blaiseholmsgatan 4A, Moderaterna.

Anmälan:
Anmälan sker till j.frantz@outlook.com senast 17 februari (för att kunna beräkna
förtäring).

Program:
Vi samlas gemensamt för att lyssna på våra kandidater till det kommande
valet till Europaparlamentet, Tobias Tobé och Arba Kokalari, samt har en kortare
utfrågning av dem. Därefter har varje förening årsmöten var för sig.

18.00-18.40 Presentation och utfrågning av Tomas Tobé och Arba Kokalari
19.00-20.00 Årsmöte

Motioner och handlingar:
Motioner senast den 2:a februari till j.frantz@outlook.com.
Verksamhetsberättelse för 2018 finner du länk till längst ner på denna sida.

Varmt välkomna!
Johan Frantz,
Ordförande

Föredragningslista
1. Öppnande
2. Val av ordförande för årsmötet
3. Val av sekreterare för årsmötet
4. Val av justerare tillika rösträknare att utöver ordföranden justera årsmötesprotokollet
5. Godkännande av föredragningslistan
6. Godkännande av årsmötets utlysning
7. Fastställande av röstlängd
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisorns berättelse
10. Fastställande av resultat- och balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande kalenderår
13. Förslag från styrelsen (propositioner)
14. Inkomna övriga förslag (motioner)
15. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
16. Val av ordförande och vice ordförande
17. Val av minst 3 ledamöter i styrelsen
18. Val av minst 1 revisor och ersättare för denne, tillika särskild(a) granskningsperson(er)
av redovisning av användning av lokalt partistöd
19. Val av valberedning och ordförande i denna, med uppgift att förbereda val vid årsmöte
20. Val av ombud till förbundsstämmor med ersättare
21. Val av representation i Studieförbundet Medborgarskolan i enlighet med dess stadga
22. Övriga ärenden
23. Avslutning

 

Verksamhetsberättelse för 2018